Pravila ponašanja

Pravila ponašanja

Regata „Reka 2016“

 1. Pod učesnikom regate smatra se plovilo koje ima zapovednika i određen broj članova posade i drugih ukrcanih lica po prijavi zapovednika plovila.
 2. Svi učesnici regate moraju biti evidentirani kod organizatora regate,što podrazumeva: popunjen i predat prijavni list, upoznavanje i prihvatanje pravila ponašanja i potpisivanje saglasnosti sa pravilima ponašanja na regati.
 3. Svi učesnici regate dužni su da zvaničnom doktoru prijave lice za kojeg znaju ili osnovano sumnjaju da boluje od bilo kakve bolesti koja može da utiče na sigurnost lica tokom regate.
 4. Svako prijavljeno plovilo kao znak raspoznavanja dobija od organizatora jedinstveni broj koji važi tokom trajanja regate.
 5. Svi učesnici regate učestvuju na regati na sopstvenu odgovornost, pri čemu je zapovednik plovila odgovoran za svoje plovilo, posadu i druga lica ukrcana na plovilo.
 6. Zapovednik plovila evidentiran kao učesnik regate dužan je da organizatorima dostavi kopiju o registrovanom plovilu sa plovidbenim dozvolama i da poseduje uverenje za upravljanje plovilom.
Ukoliko se kopije važećih dozvola ne dostave organizatoru, organizator ne snosi odgovornost za pomenuto plovilo.
 1. Deca starosti do 18 godina mogu učestvovati na regati isključivo u prisustvu roditelja.
 2. Učesnici plovidbe dužni su da plove u grupi, na međusobnim rastojanjima i odstojanjima koja obezbeđuju sigurnost plovila u vožnji i sigurnu primopredaju signala ili saopštenja sa učesnicima plovidbe.
 3. Tokom plovidbe plovilo mora svo vreme da plovi bezbednom brzinom, zapovednik broda dužan je da plovidbu uskladi sa vremenskim i drugim uslovima u području plovidbe i da preduzme sve mere opreza koje zahteva opšta obaveza primene dužna pažnje i dobra plovidbena praksa.
 4. Zapovednici plovila su u obavezi da na plovilu obezbede potreban broj ispravnih prsluka i kolutova za spašavanje, kao i da posadu i druga ukrcana lica osposobe u njihovoj pravilnoj upotrebi.
 5. Svi učesnici regate odgovorni su za štetu nanetu drugim licima, plovilima ili stvarima za vreme trajanje regate.
 6. Zabranjeno je u toku plovidbe i boravka plovila na vezu- sidru, bacati otpatke u vodu ili na drugi način zagađivati životnu sredinu.
 7. Zabranjeno je plivanje, skakanje u vodu i kupanje između plovila u pokretu.
 8. Zabranjeno je preticanje komandnog broda, glisiranje i ometanje drugih plovila u plovidbi.
 9. Zbog procenjenih složenih uslova za plovidbu i složenih uslova za vezivanje – sidrenje na pojedinim mestima na regatnoj maršuti preporučujemo da iz sigurnosnih razloga plovila – učesnici regate obavezno poseduju sledeću opremu:
 – najmanje jedno veslo,
 – ispolac, kantu i sunđer za vodu,
 – potreban broj prsuka za spašavanje,
 – kolut – pojas za spašavanje,
 – jedno do dva sidra,
 – kutiju prve pomoći,
 – što više konopa,
 – potreban broj aparata za gašenje požara,
 – baterijsku lampu,
 – čaklju – dubinomernu motku i
 – sredstvo protiv komaraca.
 1. U svemu ostalom pridržavati se Uredbe o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama ( Sl. glasnik RS br. 96/14) i ustaljenih normi građanskog ponašanja koje mora biti srezmerno liku i delu lica čiji naziv nosi regata, kao i pozitivnoj ideji i naporima organizatora da približe ljude rekama i ljude ljudima.
 2. Organizator zadržava pravo da ukoliko se plovilo ili pojedinac ne pridržavaju pravilima ponašanja od strane organizatora, plovilo ili pojedinca isključi i udalji sa regate.
Organizacioni odbor
Regate „REKA“