Petrović Salaš

Petrović Salaš je malo majursko naselje u Vojvodini u Sremskom okrugu u opštini Stara Pazova. Formirano je posle Drugog svetskog rata na starom Petrovićevom salašu, 8 km severoistočno od Stare Pazove. Kompleksnost u izučavanju naseobina opštine Stara Pazova, predstavlja heterogenost njene naseobinske strukture. Osim administrativnih naselja u Opštini su situirana i formalna naselja koja su bez pravno-statističkog statusa.

Google mapa: Petrović salaš
Google mapa: Petrović Salaš

Naselje Petrović Salaš je veštački formirano naselje na poljoprivrednom imanju u funkciji poljoprivrede. Salaš je dobio naziv prema prvobitnom vlasniku imanja Savi Petroviću, a njegovim oduzimanjem sredinom XX veka, formirana je poljoprivredna ekonomija na kojoj je izgrađeno pedeset stanova sa dvojnim kućama.

Petrović Salaš
Petrović Salaš

Kako formalna naselja nisu obuhvaćena popisom stanovništva, nema tačnih podataka o broju njegovih žitelja, a jedini validan podatak dobijen od lokalnih organa jeste broj od 108 biračkih glasova. Ova mikronaseobina, kako je građena za potrebe poljoprivrednih radnika ima isključivo stambenu funkciju, tako da ne poseduje ni jedan javni objekat. Iako se nalazi u ataru Belegiša, ovo naselje saobraćajno komunicira jedino sa Starom Pazovom od koje je udaljeno 9 km.

Literatura:
Dr Slobodan Ćurčić, Opština Stara Pazova, geografska monografija, Novi Sad, 1984.
Hronika Belegiša, Sretenije Zorkić, Petar Vukelić,Ruma, 1985.

Dr Slobodan Ćurčić, Naselja Srema, geografske karakteristike, Novi Sad, 2001.
Pod rukovodstvom Prof. dr Srboljuba Stamenkovića, Geografska enciklopedija naselja Srbije IV, S-Š, Beograd, 2002.
Dragana Matijević, Prostorno-funkcionalna povezanost naselja opštine Stara Pazova sa urbanism sistemom Beograda, Geografski institut “Jovan Cvijić”, SANU, Beograd, 2009.

Galerija fotografija:

Povezani tekstovi