Reljef i klima

reljef i klima stara pazova

Reljef opštine Stara Pazova nastao je delovanjem tektonskih pokreta i radom egzogenih sila. Uzajamnim delovanjem svih pomenutih geomorfoloških faktora stvorene su tri reljefne celine:

• lesna zaravan;
• lesna terasa;
• aluvijalna ravan

  • Lesna zaravan je od aluvijalne ravni Dunava jasno odvojena visokim odsekom, prema zapadu blago opada i bez jasno izražene granice prelazi u lesnu terasu. Najviša je severozapadno od Surduka i iznosi 120 m, dok kod Stare Pazove i Nove Pazove opada na 80 i 78 m. Površina lesne zaravni na teritoriji opštine Stara Pazova ispresecana je dolinama potoka, predolnicama i surducima. Najveću dolinu je načinio potok Budovar. Surduci su česti na ivici lesnog odseka prema dolini Dunava, a visoki su i do 40 m.

  • Lesna terasa zahvata jugozapadni deo opštine. Granica prema višoj lesnoj zaravni je slabo izražena. U njenim južnijim delovima sve češći oblici fosilnih tokova zatrpani lesom. Na lesnoj terasi je krnješevačka depresija. Velika ili krnješevačka depresija je plitka, relativne dubine oko 5 m. Njeno dno je najniža tačka sremske lesne terase, a nalazi se između Krnješevaca i Ugrinovaca na visini od 75 m.
  • Aluvijalna ravan Dunava zauzima uzak pojas zemljišta na krajnjem istoku, između korita reke i visokog lesnog odseka, a njoj pripadaju i tri dunavske ade. Najveću širinu dostiže južno od Belegiša, gde je široka i do 1,5 km. Aluvijalnu ravan prekrivaju debele naslage peska i mulja. Visina ovog geomorfološkog člana opada niz Dunav i kreće se od 72 do 74 m kod Surduka do 71 m kod Novih Banovaca.

Klima
U opštini Stara Pazova vlada umereno – kontinentalna klima sa jasno izraženim godišnjim dobima i sa velikom temperaturnom promenljivošću. Leta su topla i pretežno suva, zime su hladne sa snegom, dok proleće i jesen odlikuje toplije vreme sa velikim količinama padavina. Najhladniji mesec sa najnižim temperaturama je januar, sa prosečnom temperaturom od -1 °C. Najtopliji mesec u godini je jul, sa prosečnom temeraturom od 21,6 °C. Prosečna godišnja temperatura iznosi 11 °C.
Na ovom području su česti vetrovi koji duvaju iz različitih pravaca. Košava je jugoistočni vetar koji duva brzinom i do 120 km/h, nekoliko dana za redom tokom cele godine, izuzev u letnjim mesecima. Severac duva sa severa, a hladniji je i sporiji od Košave. Najvetrovitiji meseci su februar, mart, april i novembar.

Prosečna godišnja količina padavina iznosi 648 mm. Količina padavina sa smanjuje od zapada prema istoku. Najviše kišnih padavina ima u maju, junu i julu, dok se minimalne padavine beleže u martu i oktobru.
Srednja godišnja oblačnost u proseku nije velika i iznosi 54 % pokrivenosti neba. Najvedriji mesec je avgust, a najoblačniji je decembar. Srednja godišnja suma osunčavanja je 2.167,3 časova. Najsunčaniji mesec u godini je jul, dok najmanje sunca ima u decembru, koji je pretežno oblačan.

Povezani tekstovi