O ТООСП

MyDesign Team

Туристичка организација општине Стара Пазова је основана 2009. године са циљем да промовише и презентује туристичке и привредне потенцијале општине. Улога туристичке организације, поред промоције, је и развој туризма на територији општине Стара Пазова. Основни задаци Туристичке организације општине Стара Пазова су валоризација, очување, унапређење и заштита свих природних и друштвених вредности на територији наше општине.

Делокруг рада ТОО Стара Пазова обухвата следеће послове:

  1. Унапређење и промоција туризма општине Стара Пазова;
  2. Израда и доношење годишњег плана и програма рада и програма промотивних активности;
  3. Подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;
  4. Координирање активности и сарадње између туристичких субјеката на територији општине Стара Пазова;
  5. Обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине Стара Пазова;
  6. Прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди старопазовачке општине, као и других активности и информација од значаја за туризам;
  7. Организовање и учешће у организацији туристичких, културних, спортских, научних манифестација;
  8. Сарадња са туристичким организацијама у земљи и иностранству;
  9. Посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
  10.  Друге активности у складу са оснивачким актом и статутом.