Flóra a fauna

Prirodzená vegetácia v obci Stará Pazova sa rozprestiera na malej ploche. Dreviny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na našom území sú: javor, brest, agát, breza, baza, vŕba, lipa a topoľ. Lesná vegetácia zaberá celkove 4 km², pričom lúky, pasienky a močiarná vegetácia zapĺňaju takmer 8 km². Prevládajúce sú ornice a iné poľnohospodárske plochy príbližne 80 %, zatiaľ čo vystavané plochy zaujímajú okolo 14 %. Voľné plochy s prirodzenou vegetáciou rozprestierajú sa na aluviálnej nive Dunaja, sprašovej plošine a sprašovej terase. Aluviálna niva je pokrytá náletovým porastom vŕb a topoľov, pričom v doline Budoaru rastú agátové a vŕbové lesíky. Areál, na ktorom sa nachádza autochtónna flóra a fauna je obmedzený a zaberá dunajskú sprašovú stenu, dolinu potoka Budoar, jamy resp. tehliarské bariny v Starej Pazove, pasienky v Krnješevciach, údolie Ljukovského potoka pri Golubinciach a iné menšie plochy. Keď ide o prírodné vzácnosti, na území obce Stará Pazova sa nachádza iba jedna chránená prírodna pamiatka. Je to topoľ biely pri Starej Pazove, vynikajúce krásny a vyvinutý exemplár svojho druhu. Táto prírodná pamiatka sa nachádza vedľa regionálnej cesty R – 106, Stará Pazova – Staré Bánovce. Tento starý a krásny strom stojí na ľavej strane cesty, zo smeru Starej Pazovy, asi na 50 m od továrne na zmrzlinu Nestle. Živočíšny svet je tiež chudobný. Malý počet druhov živočíšnej ríše je podmienený chudobnou floristikou. Typickými predstaviteľmi zveri na tomto území je zajac, srnec a bažant, ktoré zriedkavo stretávame vedľa ciest, častejšie na poli a na aluviálnej nive Dunaja.

Related posts